Maring Mediation


Met aandacht & respect in gesprek

Hoe werkt mediation?

Partijen benaderen zelf een mediator, waarna een eerste kennismakingsgesprek of intake plaats vindt. Tijdens dit gesprek legt de mediator uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijden een mediation.


Wanneer wordt besloten de mediation te starten, wordt een mediationovereenkomst getekend. In deze overeenkomst worden alle afspraken met betrekking tot de mediation op papier gezet, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken uurtarief. Ook wordt in de mediationovereenkomst opgenomen dat partijen actief meewerken aan de oplossing van het conflict en dat de mediator zelf geen enkel belang heeft bij de uiteindelijke oplossing voor het conflict.


Daarna volgen één of meer gezamenlijke gesprekken onder begeleiding van de mediator: de mediationbijeenkomsten. Partijen krijgen allebei de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. De mediator inventariseert welke punten moeten worden opgelost en welke factoren aan de oplossing tot nu in de weg hebben gestaan. Partijen bepalen wát er wordt besproken en hoe (de inhoud), de mediator houdt de regie op het gesprek, vat wat gezegd wordt samen en houdt de gesprekspartners keuzes voor waar het de wijze van communiceren betreft (het proces). Na een aantal gesprekken is veelal bekend hoe beide partijen tegen het conflict aankijken en wat voor hen van belang is bij een mogelijke oplossing.


Als alle belangen in kaart zijn gebracht - en vaak is de communicatie dan ook al verbeterd - kunnen partijen met de hulp van de mediator op zoek naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan een ieders belangen. Hebben partijen een oplossing gevonden dan legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaren partijen dat zij zich aan de gemaakte afspraken zullen houden. Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.